OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.airbrush-shop.cz vymezující vztahy mezi prodávajícím Martin Kavan, Husova 2833/87  430 03 Chomutov ič. 72727373 a kupujícím (spotřebitelem), které jsou pro obě strany závazné.

Objednání zboží

 • Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň brána jako návrh kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky kupujícím.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky jako je např. množství, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost, specifičnost zboží a jiné, žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem telefonicky, písemně, faxem, elektronicky či jinak. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že zákazník toto potvrzení objednávky odmítne nebo jiným způsobem dá najevo svoji nevoli objednávku dodržet. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení či upravení ceny v případě chybného uvedení či výpočtu o čemž však neprodleně vyrozumí kupujícího.
 • Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud kupující opakovaně nedostojí svého závazku odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Vyplněním a odesláním reklamačního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu www.airbrush-shop.cz kupující dává souhlas k uchování a archivování osobních údajů a jeho provedených nákupech pro potřeby obchodu.
 • Dodací lhůta začíná běžet potvrzením objednávky prodávajícím.
 • Veškeré podané objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.


Ceny a platby

 • Uvedené ceny v internetovém obchodě www.airbrush-shop.cz jsou platné v okamžiku závazného objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflace či při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců či dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na bankovní účet nebo uhrazením celé částky v hotovosti při osobním převzetí a to osobě k tomu zmocněné. Faktura vystavena na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový a dodací list .

 

 • Kupující může zboží převzít jen až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak.
 • V případě, kdy kupující uskuteční úhradu převodem a prodávající není schopen zajistit dodání objednaného zboží, prodávající neprodleně vrátí poskytnutou částku zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovní poukázkou…atd).


Způsoby úhrady zboží

 

 

 

a) Platba převodem na účet

Při platbě převodem na účet Vás budeme informovat o připravenosti zboží k odeslání a zašleme vám veškeré potřebné údaje s číslem účtu na který uhradíte danou částku. 

b) Dobírkou

Při platbě na dobírku bude zboží placeno hotově při převzetí zboží.

c) Hotově

Při osobním vyzvednutí zboží lze zaplatit hotově, ale pouze po předchozí domluvě.

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky)

 • Storno objednávky ze strany kupujícího – jako kupující máte právo odstoupit od objednávky kdykoli před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu se zákonem č.367/2000 dále máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě prosíme Vás o dodržení těchto podmínek :
 • Odešlete oznámení o odstoupení od smlouvy na info@airbrush-shop.cz s datumem a podpisem.
 • Zboží prosím doručte na adresu prodávajícího pokud možno v originálním obalu, nepoužité s veškerým příslušenstvím a doklady.
 • Zboží, které budete odesílat nemusí být v původním obalu, nesmí jevit známky použití, musí být nepoškozené, kompletní s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. V případě, že se tak stane, nebude převzato.
 • V případě že zboží nebude v originálním obalu, náklady na uvedení (znovu zabalení) zboží bude účtováno spotřebiteli.
 • Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém převzetí a překontrolování zboží.

 

 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude připraveno k vyzvednutí na adrese e shopu.

Kupující – spotřebitel– nemůže, podle odstavce 7 zákona č.367/2000 sb.,odstoupit od kupní smlouvy:

 • Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započteno před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
 • Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

 

 • Na dodávku vyrobeného podle přání zákazníka (zakázková výroba) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.


Doprava

 • Dopravu zajištěna po celé ČR, SR dopravní službou nebo Českou poštou.Volení dopravy je závislé na zvolení nakupujícího v objednacím formuláři. V případě kdy nelze zboží zaslat zvolenou přepravní službou, bude o tom zákazník neprodleně informován a bude dohodnuta náhradní přeprava.
 • Před dovozem zboží přepravní službou či Českou  poštou Vám bude zaslán email s informací, že bylo zboží odesláno .
 • V případě, že je u zboží uvedeno zvýšené dopravné, o kterém je zákazník informován přímo v detailu zboží, je nadřazeno automatickému přiřazování dopravy systémem. Zákazník bude o tomto navýšení ceny dopravy včas informován.

Kontrola zboží při doručení

 

 • Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným či pomačkaným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že je zboží poškozeno, zboží nepřebírejte. Pokud zboží přesto přeberete vyhotovte  na místě s řidičem dopravní služby písemný zápis o škodě. Kde uvedete místo poškození, a veškeré  další informace( prosíme zákazníky, aby uváděli do zápisu o škodě pravdivé a úplné údaje a snažili se o co nejdůvěrohodnější popis poškození). Pokud budete chtít reklamovat zboží zjevně poškozené přepravou a nebude sepsán zápis o škodě, nebudeme moci takovou to reklamaci přijmout.
 • Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevtahuje na vady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.

Zboží

 • Barevné odstíny zboží se mohou lišit od skutečnosti ( vlivem technických důvodů, nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.). Fotky mají pouze ilustrační charakter a použité dekorace nejsou součástí zboží.

 • Většina námi nabízeného zboží je dovážena od výrobců nebo dodavatelů z USA, Evropy a Asie a je vedena skladem, přesto se některé zboží může vyprodat dřív než je odeslána nová objednávka dodavatelům, v takovém to případě nejsme schopni dodržet termín expedice a zákazníka o této skutečnosti informujeme.

Záruka

 • Záruku na prodávané zboží poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Pokud není uvedeno jinak je standardně na prodávané zboží poskytnuta záruka 24 měsíců. Záruka začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.
 • Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobku nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použití výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením nebo živelnými pohromami.

 

 • Prodávající má právo odmítnout reklamaci v případě zřetelné manipulace se záručním listem nebo dokladem o koupi např.přepisování a podobně.

Záruka se nevztahuje

 • Na vady zboží, na něž byla již poskytnuta sleva.
 • Vady způsobené opotřebením, atmosférickými vlivy, chemickými vlivy.
 • Vady způsobené při dopravě zákazníkem.
 • Vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou a nesprávným používáním zboží.
 • Náklady spojené s vysláním reklamačního technika, v případě neoprávněné reklamace, hradí osoba, která nárok písemně uplatnila.
 • Jakékoliv nároky kupujícího z důvodu zjištění vad zboží, zejména nároky škody jakéhokoliv druhu, ušlého zisku a podobně jsou vyloučeny.
 • Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly ve lhůtě u prodávajícího zákazníkem reklamovány. V případě provedené záruční opravy se záruka prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník řádně užívat.

Vrácení zboží

 • Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely zákona Občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí  nepoškozené zboží a bez známek užívání nebo opotřebení vrátit zpět na adresu prodávajícího pokud možno v původním nepoškozeném obalu.

 

 • V případě že zboží nebude v originálním obalu, náklady na uvedení (znovu zabalení) zboží bude účtováno spotřebiteli.
 • V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen prodávajícímu nahradit  škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na náhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů jako zbytečná doprava atd.

Slevy

 • Stálým zákazníkům můžeme nabídnout slevu na vybrané zboží. Sleva se odvíjí od výše objednávky a povahy zboží. Slevy nelze kombinovat, sčítat.

Závěrečné ustanovení

 • Tyto  obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách www.airbrush-shop.cz v den odeslání elektronické objednávky.
 • Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně přídavných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentálním učinění a odeslání objednávky.
 • Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se ve smlouvě ve smyslu ustanovení paragrafu 262, odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně uvedeno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním, zejména jeho ustanovením paragrafu 409 a následujícími.

 

MzNiN